Cele stowarzyszenia

Celem Hospicjum jest:

1. bezinteresowna opieka medyczna i duszpasterska nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też ich rodzinami w czasie choroby i w okresie żałoby.
2. zjednywanie ludzi dobrej woli – wolontariuszy, pragnących udzielać pomocy i opieki potrzebującym, o których mowa w pkt.1,
3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
4. działalność charytatywna,
5. prowadzenie hospicjum stacjonarnego, które aktualnie jest w budowie
6. wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.

Hospicjum realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie bezinteresownej profesjonalnej posługi lekarskiej, pielęgniarskiej, socjalnej,
duchowej i rehabilitacji w domu chorego,
2. organizowanie wszechstronnej pomocy rodzinom osób objętych opieką,
3. świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
4. gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych Hospicjum,
5. prowadzenie działalności charytatywnej,
6.współpracę z placówkami służby zdrowia, ośrodkami edukacyjnymi i religijnymi w
zakresie opieki i leczenia chorych,
7.wymianę doświadczeń hospicyjnych poprzez organizowanie konferencji, sesji, zjazdów
z innymi ośrodkami hospicyjnymi we współpracy ze światowym ruchem hospicyjnym,
8. prowadzenie działalności wydawniczej,
9. prowadzenie działalności leczniczej.