Statut

STATUT
Hospicjum Domowego im. Św. Franciszka z Asyżu
w Szczecinku

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu” i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Hospicjum”.

§ 2.

Terenem działania Hospicjum jest teren powiatu Szczecinek, w promieniu nie większym niż 30 km od siedziby Hospicjum.
Siedzibą Hospicjum jest Szczecinek.

§ 3.

Hospicjum jest dobrowolnym , samodzielnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.
Podstawę prawną działania Hospicjum, stanowią:

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz855 z późn.zm.),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.),
postanowienia niniejszego statutu.

§ 4.

Hospicjum opiera swoją działalność na aktywnej, bezinteresownej społecznej pracy swoich członków, lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i innych ludzi dobrej woli.
Hospicjum nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 5.

Hospicjum prowadzi profesjonalną posługę opiekuńczą jako działalność charytatywno – opiekuńczą.

§ 6.

Hospicjum może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.
§ 7.

Hospicjum używa pieczęci ze wskazaniem swojej nazwy i siedziby oraz znaku zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8.

Celem Hospicjum jest:

bezinteresowna opieka medyczna i duszpasterska nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też ich rodzinami w czasie choroby i w okresie żałoby.
zjednywanie ludzi dobrej woli – wolontariuszy, pragnących udzielać pomocy i opieki potrzebującym, o których mowa w pkt.1,
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
działalność charytatywna,
prowadzenie hospicjum stacjonarnego.
§ 9.

Hospicjum realizuje swoje cele poprzez:

prowadzenie bezinteresownej profesjonalnej posługi lekarskiej, pielęgniarskiej, socjalnej, duchowej i rehabilitacji w domu chorego,
organizowanie wszechstronnej pomocy rodzinom osób objętych opieką,
świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych Hospicjum,
prowadzenie działalności charytatywnej,
współpracę z placówkami służby zdrowia, ośrodkami edukacyjnymi i religijnymi w zakresie opieki i leczenia chorych,
wymianę doświadczeń hospicyjnych poprzez organizowanie konferencji, sesji, zjazdów z innymi ośrodkami hospicyjnymi we współpracy ze światowym ruchem hospicyjnym,
prowadzenie działalności wydawniczej.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie Hospicjum dzielą się na: a)członków zwyczajnyc b)członków honorowych
Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Hospicjum, których wysokie walory etyczne i moralne, pozwalają pełnić posługę dla potrzebujących osób cierpiących, nieuleczalnie chorych. Członków zwyczajnych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Hospicjum na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej .
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, prawna lub instytucje szczególnie zasłużone dla Hospicjum. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Hospicjum.

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
uczestniczenia w pracy w działalności Hospicjum,
występowania z wnioskami i postulatami do władz Hospicjum.

§ 12.

1.Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Hospicjum,
b) aktywny udział w pracach Hospicjum i w zebraniach członków,
c) realizowanie na co dzień idei opieki nad chorymi,
d) regularne opłacanie składek.
2.Członek zwyczajny Hospicjum obowiązany jest do uiszczania miesięcznej składki
członkowskiej w wysokości 0,25 % minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ustawie
z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn.zm.),
§ 13.

1.Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego.
2.Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 14.

1. Członkostwo w Hospicjum ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Hospicjum, zgłoszonej na piśmie Zarządowi , za pokwitowaniem odbioru,
2) śmierci członka ,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwunastu miesięcy .
4) wykluczenia z Hospicjum w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów uchwalonych przez władze Hospicjum,
5) wykluczenia z Hospicjum w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych .
2. Decyzje w sprawach określonych w ust.1 pkt 4-5 podejmuje Zarząd Hospicjum. Prezes Zarządu zobowiązany jest zawiadomić członka listem poleconym o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie miesiąca licząc od daty doręczenia stosownej uchwały .
3.Członek występujący z Hospicjum obowiązany jest do uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do Hospicjum .
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE HOSPICJUM

§ 15.

1.Władzami Hospicjum są:
1) Walne Zebranie Członków .
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
2.Zabrania się organom Hospicjum:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Hospicjum w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Hospicjum oraz osób, z którymi ci pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,
b) przekazywania majątku Hospicjum na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Hospicjum oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Hospicjum na rzecz członków, członków organów lub pracowników Hospicjum oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Hospicjum,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Hospicjum, członkowie jej organów lub pracownicy Hospicjum oraz ich osób bliskich.

§ 16.

Kadencja wszystkich władz Hospicjum trwa 3 lata.
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 17.

W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz, władzom przysługuje prawo powołania nowych członków na zwolnione miejsca. Ilość powołanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 18.

Uchwały władz Hospicjum, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych ważnie przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 19.

W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni.
Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pismami doręczonymi za pokwitowaniem co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków .
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania wybrany w głosowaniu jawnym przez osoby uprawnione do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

§ 21.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie w trybie określonym w § 20 ust.1 .
Zarząd Hospicjum jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na żądanie :a) 1/4 członków b) Komisji Rewizyjnej .
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania .
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadkach o których mowa w ust.2 zwołuje Zarząd Hospicjum w terminie jednego miesiąca licząc od dnia wniesienia żądania. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pismami doręczonymi za pokwitowaniem co najmniej na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
W razie nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach o których mowa w ust.2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w terminie jednego miesiąca licząc od dnia powzięcia informacji o nie zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd. O miejscu, terminie i porządku obrad Komisja Rewizyjna powiadamia członków pismami doręczonymi za pokwitowaniem co najmniej na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 22.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalenie programu działania Hospicjum;
2) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady;
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej ;
4) zmiana statutu i rozwiązanie Hospicjum;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Hospicjum;
6) uchwalanie budżetu;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji;
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

§ 23.
Zarząd Hospicjum składa się z 5 do 7 członków w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika. Funkcję prezesa pełni Proboszcz parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku.

§ 24.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż raz na kwartał.
§ 25.

Zarząd Hospicjum organizuje i zapewnia realizację zadań i celów Hospicjum przez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w Statucie Hospicjum do wyłącznej właściwości innych organów, w szczególności do kompetencji Zarządu Hospicjum należy:
1) reprezentowanie Hospicjum na zewnątrz;
2) kierowanie całokształtem działalności;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków ;
4) zarządzanie majątkiem i finansami Hospicjum;
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
6) przyjmowanie członków zwyczajnych;
7) wykluczanie członków za naruszenie statutu i postanowień władz Hospicjum;
8) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

§ 26.
1.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków, w tym sekretarza, wybranych spośród członków Hospicjum przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych.
2.Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a)osoby będące członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799,z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 27.
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli statutowej działalności Hospicjum.

§28.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Hospicjum,
2) występowanie do Zarządu Hospicjum z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania przez Zarząd Hospicjum Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków. Żądanie o którym mowa powyżej powinno zostać podpisane przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących w posiedzeniu na którym podjęto uchwałę o wystąpieniu z takim żądaniem
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Hospicjum,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków .

§ 29.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji
w Zarządzie Hospicjum .

ROZDZIAL V
MAJĄTEK HOSPICJUM

§ 30.

Majątek Hospicjum stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31.
Fundusze Hospicjum powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodu z majątku Hospicjum, z ofiarności publicznej oraz dotacji i są one przeznaczane na działalność o której mowa w §8 niniejszego Statutu.
§ 32.
Do ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków majątkowych, pism i dokumentów oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Hospicjum wymagane są podpisy Prezesa Hospicjum i Skarbnika lub dwóch Członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE HOSPICJUM

§ 33.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Hospicjum przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania .
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Hospicjum mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał .
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Hospicjum Walne Zebranie Członków określ sposób przeprowadzenia likwidacji, wyznacza likwidatora, którym może być Prezes Zarządu oraz przeznaczenie majątku Hospicjum .”

Prezes Hospicjum

ks. Marek Kowalewski