94 712 79 00
664 485 242

Wolontariat

Bardzo chętnie przyjmiemy Was Drodzy Wolontariusze! Poza wykwalifikowaną pomocą medyczną i pielęgniarską, potrzebujemy wsparcia w postaci każdej pracy z Chorym i Jego Rodziną. Wolontariusz może wykonywać różne prace w Hospicjum, np.:


towarzyszyć Pacjentom

poczytać książkę, prasę

przekazać bieżące informacje

lub po prostu dodać otuchy…

Wolontariusze są także bardzo potrzebni podczas zbiórek publicznych, np. Pól Nadziei oraz Kwesty pierwszolistopadowej. Bez Waszej pomocy trudno nam przeprowadzić te przedsięwzięcia.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia, ale na podstawie umowy/porozumienia, wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.

Niepełnoletni wolontariusz musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wykonywanie przez niego prac na rzecz Hospicjum (pobierz zgodę).

Waszą pracę wspierać będzie Koordynator, do którego będziecie mogli zgłaszać się w każdej sprawie. Koordynator określi Wasz zakres prac, sposób ich wykonywania, czas współpracy, odpowiedzialność wolontariusza, zobowiązania organizacji wobec wolontariusza, warunki rozwiązania porozumienia itp.

Zgłoszenia przyjmujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00 W razie wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem tel. 94 712 79 00, tel. kom. 664 485 242, lub osobiście.

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209